fredag 4 juli 2008

Vad är en kulturtidskrift? – del 1

Vad är en kulturtidskrift? Trots att just denna ordsammansättning enligt Svenska Akademiens ordbok (se under uppslagsordet »kultur«) har funnits sedan början av 1930-talet är det faktiskt inte en fråga med ett helt entydigt svar. Jag har hittat tre olika generella svar som alla på sitt sätt är korrekta:

1. I förordningen om statligt stöd till kulturtidskrifter (SFS 1993:567):
Med kulturtidskrift avses en tidskrift som med sitt huvudsakliga innehåll vänder sig till en allmän publik med samhällsinformation eller med ekonomisk, social eller kulturell debatt eller som huvudsakligen ger utrymme för analys och presentation inom de skilda konstarternas områden.
Detta är för övrigt så gott som samma lydelse som det var 1966, då ett första stöd till kulturtidskrifter infördes under »Bidrag för särskilda kulturella ändamål«. 1971 inrättades sedan ett eget stöd, efter att 1968 års litteraturutredning utrett frågan om ett statligt tidskriftsstöd.

2. I Nationalencyklopedin (band 11, s. 520, eller via Ne.se):
kulturtidskrift, i snäv bemärkelse tidskrift inom ämnesområdena vetenskap, konst, litteratur och religion. Ofta avses också tidskrifter som behandlar politiska, sociala eller ekonomiska samhällsfrågor. Kulturtidskrifter svarar för en betydelsefull bevakning av olika kultur- och samhällsområden samtidigt som de kan initiera en debatt som sedan förs vidare i andra medier. Antalet titlar är svårt att bestämma. Den mest fullständiga förteckningen är Statens kulturråds årliga katalog /…/. Det verkliga antalet titlar kan antas vara betydligt fler. År 1971 infördes ett statligt stöd till kulturtidskrifter. /…/

3. På Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kulturtidskrift

Inga kommentarer: